Att gå mot strömmen….

Vid Hedemora Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-31 var frågan om Ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen på agendan. Revisorerna hade rekommenderat att ansvarsfrihet skulle beviljas vilket naturligtvis också blev fallet. Något annat var inte att vänta.

Mot bakgrund av hur kommunens ekonomi skötts och utvecklats under den senaste mandatperioden, med obalans i ekonomin och återkommande påpekande från revisorerna om att åtgärder måste sättas in, och ändå inget nämnvärt hänt under de senaste åren anser jag mig inte kunna bifalla ansvarsfrihet.

Nedan följer mitt anförande inför fullmäktige där jag klargör min ståndpunkt.

———-

Presidium, ledamöter och åhörare …när jag vid fullmäktigemötet 17 december i fjol i budgetdebatten beskrev kommunens ekonomiska utveckling under den senaste mandatperioden, med utgångspunkt från kommunens årsredovisningar, fick jag höra att jag ”svartmålade utan dess like”. ”Svartmålning????…. men de officiella siffrorna talar ändå sitt tydliga språk.

2014 gjorde kommunen ett underskott på 11 mkr mot ett budgeterat överskott på 10 mkr och efter tilläggsanslag på 2,1 mkr överskred nämnderna ramarna med 21,7 mkr. 23,8 mot ursprunglig budget.  Under de tre föregående åren räddades kommunens ekonomi av engångsintäkter om sammanlagt drygt 56 mkr. Utan dessa engångsposter hade Hedemora visat röda siffror samtliga år under mandatperioden, med en total förlust på – 41,5 mkr och detta trots att vi var den stora vinnaren i det nya skatteutjämningssystemet med ytterligare 19 mkr till kommunkassan.

Under mandatperioden har därtill nämnderna sammantaget överskridit sina budgetramar med totalt nästan 63 mkr (62,7) . Betydande belopp! Motsvarar mellan 130 till 150 årsarbeten.

Vi har en underliggande obalans i ekonomin och har så haft det under hela den förra mandatperioden.

Att obalansen tillåtits kvarstå under hela mandatperioden är anmärkningsvärt och kan bara förklaras av bristande insikt om behovet av styrning och kontroll av verksamheten. Orealistiska verksamhetsbudgetar och budgetrutiner inte anpassade efter verksamheten är också en del av förklaringen.

Kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för styrning och kontroll, det framgår av namnet, och dess ordförande tillika kommunalråd bär ett extra ansvar för styrningen av kommunen.

I revisionsberättelserna för 2011, 2012, 2013 och nu även i den för 2014 skriver revisorerna ”Kommunens ekonomiska läge är fortsatt oroande och kräver omgående åtgärder för en ekonomi i balans”.

Därtill skriver man: Vi har i flera år uppmärksammat kommunstyrelsen om att det finns behov av att såväl precisera kommunens styrmodell inkluderande en utveckling av mål samt utveckla en metod för uppföljning och återrapportering av måluppfyllelsen”.

Fyra år och obalanserna kvarstår – inget har hänt.

Mot bakgrund av hur ekonomin under senare år skötts och speciellt med fokus på det senaste årets stora underskott och nämnders budgetavvikelser och i skenet av revisorernas återkommande påpekanden om en ekonomi i obalans, oklar styrning och kontroll, kan jag inte ge mitt bifall till ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

Jag kommer därför att lägga ner min röst och jag ber ordförande notera att jag inte deltar i omröstningen och att detta framgår av protokollet.

 


 

 

Mitt ställningstagande i ansvarsfrågan följdes av två av mina partikollegor.

I en icke politisk verksamhet hade med största sannolikhet den ledning som agerat som kommunstyrelsen redan varit utbytt, men i politiken fungerar det annorlunda. Det är inte mycket att orda om, men vi är c:a 15000 invånare i Hedemora kommun som påverkas av hur vi politiker sköter våra uppdrag och där ingår kommunens ekonomi som en viktig del.

Därför gick jag mot strömmen och lade jag ner min röst ……..

Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *