2013-02-18, Skrivelse sänd till TeliaSonera Mobile Networks AB

Contract Management/Site Acquisition

TeliaSonera Mobile Networks AB

Angående Mobiltäckning i Stjärnsund med omnejd, Hedemora kommun.

Mobiltäckningen i Stjärnsund med omnejd är bland merparten av befolkningen en källa till ständig irritation och ett ofta återkommande diskussionstema man och man emellan. Då vi, undertecknade, uppfattat att merparten av de som vistas i Stjärnsund inte längre accepterar situationen och vill ha en förändring tillstånd har vi tagit initiativ till en namninsamling för att se om så är fallet.

Redan 2001 framfördes till Telias Sverige AB klagomål angående dåliga mobilkommunikationer i Stjärnsund med omnejd. Man uppmanades då av Telia att genomföra en namninsamling och återkomma om man kunde samla 45-50 namnunderskrifter. 2003-02-28 översände Bengt Olof Nilsson, Stjärnsund, till samma Telia brev och lista med 104 namnunderskrifter.

Som alla vet föranledde Stjärnsundsbornas begäran då ingen åtgärd från Telias sida. Detta är i dagarna tio år sedan.

Runt årsskiftet 2005/2006 ansökte 3GIS AB hos Hedemora kommun om bygglov för uppförande av en mobilmast c:a 2,5 km öst Stjärnsund. Kommunen avslog begäran. Bolaget överklagade och efter ett antal legala turer och fördröjning från politikers sida så beviljades bolaget bygglov, 2010-06-16. Vid samma tillfälle beviljades också TeliaSonera Mobile Networks AB bygglov för en mobilmast placerad i Nordbäcksbo, c:a 6 km syd Stjärnsund.

Uppförandet av masten öster Stjärnsund överklagades av privatperson och efter prövning i fyra överklagandeinstanser, vilket slutade i Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm (mål 4105-12) den 29 september 2012, avslogs överklagan. Hedemora kommuns beslut (2010-06-16) om bygglov för telemast och teknikbodar står därmed fast.

Den namninsamling som undertecknade tagit initiativ till startades 2013-02-06, sen kväll och genomförs via www.namninsamling.se, har till dags dato samlat 288 namnunderskrifter. Då detta är ett betydande antal, och på kort tid, anser vi oss ha fått bygdens mandat att driva frågan om förbättrad mobiltäckning i Stjärnsundsområdet.

Därtill har Stjärnsunds lokala företagarförening och den ideella förening som har som uppdrag att främja inflyttning till och byggande på orten alla framfört vikten av tillgång till god och väl fungerande mobilkommunikation i hela området. Tal såväl som Data.

Vi begär därför med stöd av ovanstående att TeliaSonera Mobile Networks AB, som innehar byggrätten för mobilmast i Stjärnsundsområdet och då nu alla legala hinder är undanröjda, utan fördröjning låter uppföra nämnda mobilmast. Därmed får Stjärnsund efter lång väntan äntligen tillgång till den tekniska utveckling som är så viktig för en framtida utveckling av bygden och bygdens näringsliv. Vi har väntat länge nog.

Den nu pågående namninsamlingen kommer att avslutas först då ett definitivt besked i frågan föreligger.

Stjärnsund 2013-02-18

Per Bengtsson                                             Anders Karlströms

Bilagor 4 st

Länk till namninsamlingen:  http://www.namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7408

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *