Brev till Hedemoras ledande politiker 2012-02-26

Ulf Hansson (S)    Solbritt Andersson (V)   Gun Drugge (C)

Melker Andersson (M)  Allan Mattson (LHP)   Jan Engsås (FP)

Karl-Erik Pettersson ( MP)

Hej,

Jag skriver dessa rader till Dig dels i Din roll som ledande företrädare för ett politiskt parti representerat i Hedemora kommunfullmäktige och dels som politiker med inflytande över Hedemora kommuns framtida utveckling. Jag som skriver, Per Bengtsson, vill redan här klart deklarera att jag personligen har inga politiska ambitioner eller andra baktankar utan anledningen till dessa rader är att jag precis som Du hyser ett intresse för att Hedemora kommun utvecklas på bästa sätt.

År 2005 hade Hedemora kommun 15494 invånare och nu sex år senare, 2011, har befolkningen minskat med 375 st till 15119. En årlig trendmässig minskning med drygt 60 personer. Detta ställt mot att under samma period Sverige som nation årligen ökar sin befolkning.  Enligt Johan Kostela från Dalarnas forskningsråd , samt SCB, kommer denna trend att fortsätta och befolkningen i Hedemora kommun bedöms att vid 2030 uppgå till c:a 14000. Därtill kommer åldersstrukturen att förskjutas mot en allt äldre befolkning. Hedemoras primära problem är, och har varit, befolkningsutvecklingen härom råder ingen tvekan. Den på senaste tiden uppkomna arbetsmarknadssituationen gör naturligtvis inte dagssituationen enklare. Det primära problemet är emellertid inte nytt.

Den naturliga frågan är då vad konkret görs för att vända utvecklingen? Jag har på olika sätt försökt få svar på frågor som; ”hur ser strategin ut för att vända utvecklingen? vilka delar omfattar strategin och vilka mål har formulerats och vilka handlingsplaner har upprättats?”. Jag har tillskrivet kommunstyrelsen, 2012-02-08, men ännu har inget svar inkommit. Jag har i debattartikel i Södra Dalarnes Tidningar, 2012-02-18, upprepat frågeställningen dock utan någon reaktion. Vid det stormöte som hölls i Stjärnsunds Folkets hus,2012-02-20, och där politiker från den styrande majoriteten var närvarande ställdes frågorna ytterligare en gång utan att bli besvarade. Jag har gått igenom samtliga protokoll som finns upplagda på kommunens hemsida utan att jag kan säga att jag blivit klokare. Jag har frågat Hedemorabor i min omgivning om de känner till vad kommunen har för mål och planer för att vända befolkningsutvecklingen, ingen har kunnat svara på frågan. Den enda slutsats jag kan dra av ovanstående är att det helt enkelt inte finns en genomarbetad strategi för hur attackera kommunens primära problem. Är min slutsats fel och det trots allt finns en strategi så varför besvaras inte mina frågor och vad nytta gör en strategi om den inte är känd?

Hedemora har en jobbig tid framför sig och ni politiker har många svåra och genomgripande beslut framför er och er förmåga och trovärdighet kommer att ifrågasättas. Det kommer att krävas mycken pedagogik att förklara och försvara besluten inför medborgarna. Hur har ni tänkt er att klara detta utan att ha en genomarbetad och kommunicerad strategi att falla tillbaks på? Där mål och planer är tydliggjorda och där vi alla ser sambanden och förstår att det som gynnar Hedemora också gynnar oss även om vi inte alltid gillar besluten.

Enligt min personliga uppfattning står Ni inför valet att antingen fortsätta som nu och med målet att Hedemora 2030 kommer att ha c:a 14000 invånare eller så sätter Ni er ner tillsammans, samtliga partier, och gemensamt utarbetar en strategi över hur vända befolkningstillväxten. Den dag Ni kan presentera en strategi som merparten av partierna står bakom har Ni lagt grunden för ett målinriktat arbete och skapat förutsättningar till att lyckas i era stävanden. En sådan överenskommelse borde kunna träffas utan att någon måste ge avkall på politiska grundvärderingar. Det torde finnas tillräckligt med detaljfrågor där ni även fortsättningsvis kan ge uttryck för avvikande uppfattningar men en gemensamt lagd långsiktig strategi skulle skapa tilltro hos medborgare och andra aktörer.  Att utarbeta en strategi baserad på kommunens styrka och svagheter, med tydliga mål och grova planer och omfattande hela kommunen är ingen lätt uppgift och kommer att ta tid, och måste få ta sin tid, men jag är övertygad om att det kommer att visa sig vara värt ansträngningarna. Ett inte allt för aggressivt mål är tex. att öka invånareantalet till c:a 16000 år 2030, dvs med c:a 50 om året, men ställt mot prognosens c:a 14000 är detta en markant skillnad. Visst borde vi gemensamt klara detta och vad det skulle betyda för kommunens ekonomi känner ni bättre till än jag!

I avvaktan på att Ni gör ”hemläxan” så är det enda rimliga att bordlägga samtliga beslut som kan ha en påverkan på genomförandet av den kommande strategin, allt annat vore otaktiskt, till dess att strategin är fastlagd. Därefter skall naturligtvis samtliga frågor prövas mot strategin och beslut tas i enlighet med strategiska överväganden. Härom råder inget tvivel.

Stjärnsunds skolas vara eller icke vara är exempel på ett beslut som kan ha bärighet på strategins genomförande.  Allt hänger naturligtvis på vilken roll Stjärnsund med omgivningar kommer att spela i ett framtida växande Hedemora, och vilken roll man i så fall tilldelar närhet till skola. Jag tror inte någon i dag kan säga vad den rollen är och hur stort det framtida ekonomiska värdet är ur ett kommunperspektiv. I den nedläggningskalkyl, avseende Stjärnsund skola, som presenterats pekas på en besparingspotential på knappa 2 Mkr. Detta för skolområdet. Ur ett kommunperspektiv torde det dock handla om helt andra siffror. Jag har i E-mail ,2012-02-13, till kommunen försökt få tillgång till ekonomiska uppgifter för att på egen hand och före det stormöte som hölls i Folkets Hus bilda mig en uppfattning om den verkliga kommunbesparingen. Avsikten var att genomföra en ”fallabortkalkyl” och en ”fullkalkyl” vilket torde vara det mest korrekta i det här fallet. De uppgifter jag begärt bör finnas lätt tillgängliga i varje redovisning utan extra insatser. Fredagen, 17/2, som var min ”dead-line”  kom nedläggningskalkylen och inget annat.  Jag saknar fortfarande en del uppgifter och därtill kom några uppgifter först dagen efter stormötet. Därtill blev det en märkbar aktivitet sent på eftermiddagen mötesdagen. Det är inte min avsikt att klandra enskilda tjänstemän, det är bara ett konstaterande. Jag är således skeptisk till den presenterade nedläggningskalkylen och jag kan inte se att någon ”fullkalkyl” ur ett kommunperspektiv har presenterats. Det är endast en ”fullkalkyl” som kan ge en fingervisning om kommunens besparingspotential vid en nedläggning av skolan. Besparingspotentialen måste därefter ställas mot de ev konsekvenser en nedläggning av skolan kan ha ur strategisk synvinkel. Frågan är då om det är värt priset ställt mot den långsiktiga ekonomin. Jag förutsätter att Ni som skall besluta i skolfrågan har full kännedom om ovanstående.  Då jag inte kan finna att nämnda ekonomiska redovisning offentligt presenterats torde det vara ett rimligt krav att kalkylen offentliggörs vid det kommande kommunfullmäktigemötet då beslut om skolan kommer att tas. Det torde då också vara på sin plats att då klargöra de strategiska överväganden som kommunledningen gör och hur nedläggningen är i linje med lagd strategi för framtiden. Hur skall annars ledamöterna veta innebörden av det beslut de förväntas ta ansvar för.

Det är möjligt att Du vid det här laget tycker att jag är en ”grinig gammal gubbe” och tänker ”att han bara orkar”. Om det råkar vara så har jag full förståelse för dina tankar. Visst kunde jag väl som tjuren Fedinand sätta mig under ett träd och njuta av ålderdomen, men jag känner att jag är inte riktigt där än. Som medborgare i Hedemora är det förvisso en demokratisk rättighet att göra sin stämma hörd men jag ser det än mer som min skyldighet att om så är möjligt bidra till Hedemora kommuns framtida utveckling. Det är kanske inte så mycket jag kan bidra med, förutom att leverera in min skatt, men efter ett nära fyrtioårigt yrkesliv präglat av strategiarbete och strukturfrågor har jag kanske en del erfarenhet värt att lyssna till.

Från politiskt håll framhålls ofta vikten av engagerade medborgare. Det är då också viktigt att politiker besvarar och tar dialogen med de medborgare som engagerar sig i samhällsfrågorna, annars blir det bara tomma ord. Vid stormötet i Folkets Hus framkom att Stjärnsundsgruppen anser sig inte ha fått det gensvar och den dialog som man kunnat förvänta sig. Det är naturligtvis en fråga helt och hållet mellan er berörda politiker och Stjärnsundsgruppen men helt ärligt hade även jag förväntat mig en annan hantering av de frågeställningar jag rest. Förtroende och trovärdighet är svårt att förvärva, viktigt att vidmakthålla men lätt att förlora.

Vid stormötet i Folkets Hus framfördes från politikerhåll vikten av att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten. Det är precis det jag efterlyser men frågan handlar också om hur högt är vi beredda att lyfta oss och att höja blicken för att få ett helhetsperspektiv. Det är möjligen där vi skiljer oss åt.

Med vänlig hälsning

Per Bengtsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *