Skrivelse till Kommunstyrelsen 2012-02-09.

Simonsbo 2012-02-09

 

Hedemoras politiska ledning – Kommunstyrelsen

 Hedemora kommun är en bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas. Att skapa god livskvalitet och god omsorg för medborgarna är Hedemoras strategiska och övergripande mål. Vi vill att människor ska trivas och vilja bosätta sig här. Hedemoras vision kan säkert de flesta medborgare, oavsett var i kommunen man befinner sig, vilja se infriad. Frågan är dock hur vägen dit ser ut? Hur väl rimmar de politiska besluten med visionen och finns där en strategi som leder till målet? Trots ivrigt letande bland kommunens officiella dokument har jag inte kunnat finna något dokument som ger svar på de strategiska frågorna. Inte heller kan jag se att kommunen till medborgarna kommunicerat hur det är tänkt att vägen till Visionen ser ut. Är det måhända jag som missat något?

Hedemora kommun, i likhet med många kommuner, har en svår kostnadssituation och så lär det förbli så länge man inte får ordning på problemet med en sjunkande eller stagnerande befolkning och därtill kopplat skatteunderlag. Inte heller blir det lättare av den arbetsmarknadssituation som nu råder, vilket gör det än viktigare att agera rätt. Svårigheten i en sådan här situation är att ha målet och helhetsperspektivet i blickfånget och att inte ta ogenomtänkta kortsiktiga beslut som senare lägger hinder i vägen för att nå det ultimata målet. Politikers och tjänstemäns absolut viktigaste uppgift torde i nuläget vara att utröna var i kommunen finns potential till tillväxt och hur attrahera nya medborgare att bosätta sig i Hedemora kommun. Var kan nya medborgare tänkas vilja bosätta sig och vad krävs för att göra dessa områden tillräckligt attraktiva? Det viktiga är inte att de nyinflyttade jobbar här, det viktiga är att man är bosatt här. Många familjer är beredda att bosätta sig på pendelavstånd från arbetet i utbyte mot en lugn uppväxtmiljö för barnen och goda boendeförhållanden och med en utbyggd infrastruktur. Hur kan vi attrahera dessa att välja Hedemora? Det är nyckelfrågan!

Klarar vi inte denna utmaning så får vi även i det långsiktiga perspektivet vänja oss med att brottas med de problem vi har idag.

Vi bosatte oss i Hedemora kommun hösten 2006 efter att ha haft vårt ställe i Simonsbo som fritidsbostad sedan våren 1987. Vad som förvånat mig under denna tid är hur Hedemora kommun hanterat Stjärnsund med omnejd. Inser man inte den potential som Stjärnsund torde ha som lugn bostadsort och inte bara ett ställe för sommargäster och turister? Som jag ser det har man inte ens försökt att ta tillvara den potential som finns utan snarare har uttalanden och beslut gått, sett i ett framtidsperspektiv, i motsatt riktning.

När kommunens politiska församling antog uttalandet om att bl.a. Stjärnsund med omnejd skulle vara ett lågstrålande område och därmed begränsad mobiltäckning klargjorde man att någon framtida tillväxt i området inte var att räkna med. Envar inser att utan tillgång till mobila tjänster är man dömd till en sakta men säker avfolkning. Bredband via fiber i all ära men det kommer aldrig att ersätta behovet av ständig uppkoppling . Vi må tycka vad vi vill om utvecklingen men den är här för att stanna och vi är fortfarande bara i början. De ”mobila tjänsterna” kommer att vara, och är redan för många, av sådan omfattning och så viktiga i vardagen att man inte kommer att kunna tänka sig vara utan dem.

För att få inflyttning till en ort krävs bostäder och finns det inga lediga så måste nya byggas och för detta krävs tomter. Så även i Stjärnsund. Tomma bostäder har inte funnits varför nybyggnation är enda sättet att lösa inflyttningsproblematiken. Först under 2011, efter många om och men, har nu tomter färdigställts för byggnation på  Sandvikaområdet.  Hösten 2008 förvärvade kommunen området Klarängarna, avsett för bostadsbebyggelse, och till en kostnad av 2,1 Mkr.  Problemet är att till Sandvika finns idag inga intressenter men till Klarängarna finns c:a tio köande, varav några i dag inte bosatta i kommunen. De senare visar inget intresse för att bygga på Sandvika. Klarängarna anses av potentiella nybyggare ha ett attraktivare läge än Sandvika, vilket vi nog var och en kan förstå. Att kommunen valt att exploatera Sandvika och inte Klarängarna är för mig en gåta, speciellt som tidsaspekten inte kan ha varit grunden för beslutet då tillträde till Klarängarna, enligt protokollet från Kommunfullmäktige 2008-09-16, var 2008-09-01. Enligt uppgift finns heller ingen plan för när Klarängarna skall exploateras. I mitt tycke ett märkligt förfarande.

Nyligen har offentliggjorts att skolan i Stjärnsund skall läggas ner och med motiveringen att det är för få barn i skolan och att Stjärnsundsborna inte lyckats vända befolkningsutvecklingen. Det är riktigt att man ännu inte lyckats vända utvecklingen men frågan är om detta bara är Stjärnsundsbornas ansvar? Frågan är också vilka möjligheter som funnits i skenet av vad ovan sagts om tomtsituationen och kommunens hantering av densamma. Jag tycker nog att Ni gör det lite för enkelt för Er. Hur har Ni tänkt Er att inflyttning skall kunna ske om bostadsmöjligheter inte finns? Det vore intressant att höra.

Jag har förståelse för kommunens ekonomiska situation och jag kan också förstå diskussionen kring att lägga ner en skola med 22 elever. Frågan är emellertid större än så. Den springande punkten är om en nedläggning är riktig i skenet av den strategiska frågan om hur man vill att Hedemora kommun skall utvecklas och då specifikt Stjärnsund. Har Ni bestämt Er för att Stjärnsund inte har någon roll i en potentiell befolkningstillväxt är naturligtvis beslutet korrekt men tror man att Stjärnsund har en framtid måste beslutet om skolans nedläggning starkt ifrågasättas. En nedläggning av skolan kommer med största sannolikhet att innebära att möjligheterna att attrahera unga att bosätta sig i regionen starkt begränsas. Har Hedemora råd med detta?

Hur ser den strategiska planen ut, vilka analyser ligger till grund för beslutet om skolans nedläggning och hur stödjer beslutet utvecklingen i visionens riktning? Det är den viktiga frågan! Tror man på en positiv utveckling i Stjärnsund så är det värt att ännu en tid låta skolan fortleva till dess att man vet hur satsningarna på de nya bostadsområdena faller ut. Därtill måste naturligtvis kommunen se till att marknadsföra tomterna i Stjärnsund, och även övriga tomter i kommunen, på ett kraftfullt sätt. Något man ej kan påstå har skett så här långt.  Vi behöver visa mer självförtroende.

Vi valde att bosätta oss i Hedemora kommun för att vi såg de möjligheter Stjärnsundstrakten kan erbjuda och enligt min mening finns här en potential som ännu inte tagits i anspråk. Som kommuninvånare har vi alla ett ansvar för kommunens utveckling, därför dessa rader, men det yttersta ansvaret ligger på Er politiker. Förvisso ingen lätt uppgift men liktväl Ert ansvar.

Jag tror på en levande landsbygd och därtill på ett livskraftigt Stjärnsund där Hedemora kommuns vision omfattar oss alla. Jag emotser därför kommunledningens kommentarer med största intresse.

Med vänlig hälsning

Per Bengtsson

3 reaktion på “Skrivelse till Kommunstyrelsen 2012-02-09.

  1. En utmärkt skrivelse!

    Jag delar helt din uppfattning om Stjärnsunds potential som bostadsort och om Hedemora kommuns politiska lednings mångåriga oförmåga att utnyttja möjligheterna till inflyttning och utveckling i Stjärnsundsbygden och därmed också till utveckling av hela kommunen.

    Lasse Bergfalk
    Rönäsudd

  2. Tack Per precis så här skulle jag velat uttrycka mej . Må nu dessa rader nå många som bär det oerhört stora ansvaret att besluta i denna fråga . hälsar Inger

  3. Mycket bra skrivet. Det känns lite som om dalakommunernas initiativ för att få folk att flytta tillbaka är mest ett spel för galleriet. Tills det finns någonstans att bo, skola för mina barn och grundläggande kommunikationer så stannar jag i storstaden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *