Inlägg.

Nu drar vi snöret …..            ( 2012-02-09)

Ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat kampen för de funktionshandikappade i Avesta kommun och detta inkluderar givetvis också Er politiker som tänkte om.

Per Bengtsson

 

Ett urkorkat system?            (2012-01-25)

 I en intervju i Avesta Tidning 2012-01-23 kommenterar Omsorgsstyrelsens ordförande Wojciech Nedzewicz, MP det kritiserade beslutet om habiliteringsersättningen. I intervjun säger Nedzewicz bland annat; ”Vi vill inte ha habiliteringsersättningen för det är inte ett likvärdigt system, samtidigt som vi aldrig ville att de skulle lida ekonomiskt”. Vidare säger Nedzewicz i intervjun; ”Habiliteringsersättningen är ett urkorkat och idiotiskt system och det står jag för. Det var inte någon Einstein som kom på att en grupp skulle få bidrag men inte den andra. Däremot kommer det att vara kvar under 2012 och 2013 ska det ersättas med ett nytt system”.

Med anledning av ovan nämnda intervju har jag på insändarplats i Avesta Tidning 2012-01-25 lämnat följande kommentar:

Huruvida tidigare tiders politiker som tog beslutet om att införa habiliteringsersättningen var någon Einstein eller inte är inte upp till mig att värdera. Emellertid har ersättningen för de funktionshandikappade inneburit att man fått en, om än liten, ersättning för sitt arbete och som faktiskt har betytt en hel del. Mer än man kanske kan föreställa sig. Om detta är, som Omsorgsstyrelsens ordförande Wojciech Nedzewicz menar, ett urkorkat och idiotiskt system får var och en själv bedöma. Faktum kvarstår att som beslutet om borttagandet av habiliteringsersättningen presenterades och var avsett att genomföras så får det stora negativa konsekvenser för de drabbade.

Det är med tillfredställelse de funktionshandikappade nu kan konstatera att habiliteringsersättningen blir kvar under 2012 och vi utgår från att det nya system som skall komma 2013 utformas så att det inte negativt påverkar en redan utsatt grupp. Wojciech Nedzewicz uttalande i AT ” Vi vill inte att det skall drabba människor och vi hann inte komma igång med den ersättning som skulle ersätta den” förpliktar och kan endast tydas som att det nya systemet 2013 inte kommer att medföra några försämringar för de berörda. De funktionshandikappade utgår från att så också blir fallet.

Per Bengtsson

 

Omsorgsstyrelsen i Avesta backar bandet.    (2012-01-19)

Ordföranden i Omsorgsstyrelsen i Avesta, har i en intervju i Radio Dalarnas Nyheter 2012-01-18, meddelat att man tillsvidare river upp beslutet om att ta bort Habiliteringsersättningen. På en direkt fråga från reportern svarar han att beslutet i sig var ett bra beslut men att omgivningen inte förstått att så är fallet och därför backar man nu och låter Habiliteringsersättningen vara kvar.

Från politiskt håll har i skrivandes stund ännu inte inkommit någon kommentar eller annan reaktion på vare sig brevet till kommunledningen eller på insändaren i Avesta Tidning men det ändrade beslutet kring Habiliteringsersättningen får anses vara svar nog.

Därmed har målet, att klargöra det orimliga i det beslut som Omssorgstyrelsen tog hösten 2011 och att försöka få en ändring av beslutet tillstånd, uppnåtts.

Per Bengtsson

 

Avestas invånare med handikapp behöver Ditt stöd!   (2012-01-13)

Du som vill uttrycka synpunkter kring Avestas hantering av sina medborgare med handikapp kan naturligtvis göra det här och/eller på Avesta Tidnings hemsida (www.avestatidning.com) och underrubriken ”Åsikter”. För Dig som vill ge Ditt stöd men inte vill göra det i skrift finns nu Facebook-sidan  ”Djingiskahn”  som  du kan ansluta Dig till. Bäst är emellertid att Du vänder Dig direkt till de politiker som är ansvariga för besluten.

I morgon kan det gälla Dig eller en nära anhörig till Dig. Gränsen mellan vad vi kallar ett normalt liv och ett liv under helt andra förutsättningar är hårfin, dagligen passerar människor den gränsen. Ta ställning och gör det nu!

 

 Avesta vakna!       (2012-01-10)

Den 2 dec 2012 lämnade jag på kommunkontoret in två brev, dels till Kommunalrådet dels till Kommunstyrelsen i Avesta, angående de konsekvenser som borttagandet av habiliteringsersättningen får för de handikappade. Jag påpekade där det orimliga i beslutet.  Avesta Tidning har i artiklar den 14/12 och i sin Ledare den 16/12 tagit upp frågan, därtill har ett antal insändare gett sina synpunkter. Till dags dato, 2012-01-10, har ännu inget svar på skrivelsen eller andra kommentarer inkommit från kommunens politiska ledning. Frågan är dock, för de drabbade, för viktig att ”tigas ihjäl”.

I Avesta Tidning publiceras i dag 2012-01-11 under ”Debatt” vidstående insändare där Avestas politiska ledning uppmanas att träda fram och besvara ett antal frågor.(Läs insändaren)

 

Kommunalrådets nyårslöfte till Avestaborna.      (2012-01-08)

I Dala-Demokraten, 2012-01-02, säger Avestas kommunalråd Lars Isacsson att “Vi måste våga sätta mål och sticka ut”. Förvisso en bra målsättning att leva upp till, men frågan är då hur vill man sticka ut? Är det verkligen som den kommun som försämrar för den grupp av handikappade och de svaga som inte själva kan påverka sin situation?

Kommunalrådets nyårslöfte till Avestaborna är ” Under 2011 har vi lagt grunden till mycket. Nu ska vi kunna klippa mer gräsmattor. Vi ska röja mer sly. Karlbo ska få ett litet torg. Nu har vi ekonomi  för det. Gång och cykelbanorna ska också förbättras. Och Lilla Torg ska äntligen bli klart.” Uppenbarligen har kommunen råd med att satsa på ”kosmetik” men inte att behålla habiliteringsbidraget. Det är de handikappade som får betala för kommunalrådets nyårslöfte genom starkt försämrade villkor. Avestas styrande politiker (S,V,MP) har gett begreppet ”solidaritet” en helt ny innebörd: ”Ta från de som har det sämst ställt”.

Avestas styrande politiker har passerat anständighetens gräns och Avesta har förlorat sin heder.

Avesta kommunledning.          (2012-01-05)

I september 2011 beslutade Omsorgsstyrelsen i Avesta kommun att habiliteringsersättningen ska upphöra från 1 januari 2012 till förmån för en ny sysselsättningsmodell. Därmed har man således beslutat att de handikappade, vars handikapp gör att de inte kan komma ut i arbetslivet och vara delaktiga i samhället, skall betala för detta genom starkt försämrade ekonomiska villkor. Detta är upprörande. Att så starkt försämra villkoren för en redan utsatt grupp, med inga möjligheter att själva påverka sin ekonomiska situation, vittnar om okunskap om gruppens situation eller, än värre, ointresse. (läs mer)

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *