Budget 2015

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare….

Vi fullmäktigeledamöter, …. ungefär hälften av oss är helt nya,… har ett viktigt uppdrag de kommande fyra åren. Uppdraget att flytta fram positionerna för vår kommun. 15000 invånare kommer att påverkas på ett eller annat sätt av hur vi lyckas. Våra beslut är av avgörande betydelse för hur Vår kommun kommer att utvecklas. Medborgarna kräver att vi lyckas.

Ett av verksamhetsårets viktigaste beslut, det viktigaste, är det vi just nu har på agendan …Budget för det kommande året, nu för 2015. Det är i Budgeten vi fastställer de ekonomiska ramar och mål som nämnder och förvaltningar / verksamheter har att verka inom, förutsättningarna för deras verksamhet och som de kommer att följas upp mot. Det är via Budgetramarna kommunens ekonomi styrs och Budgeten utgör alltså ett av våra allra viktigaste styrinstrument.

Om budgeten ska bli det styrinstrument den är avsedd att vara måste den utgå från den sanna verklighet verksamheterna befinner sig i, de dagliga förutsättningar som man har att verka under och de mål man ska uppnå. Har man inte alla delar klart definierade blir budgeten bara en lek med siffror,… utan innehåll och mening.

Det gäller att se verkligheten som den är även om den inte alltid är tilltalande:

Från ledande kommunpolitiker har Vi under valrörelsen hört det, det har framförts i media… Hedemoras ekonomi är i balans… vi är nu ifatt….. Visst uppvisar kommunen de senaste åren positiva resultat… men är vi ifatt? … Är ekonomin i balans?  Det är frågan! Som alla här, och säkert de flesta av kommuninnevånarna, vid det här laget känner till räddades kommunens ekonomiska resultat för 2011, 2012 och 2013 av engångsposter utanför den ordinarie verksamheten. 2011 var det LSS-uppgörelsen 10,8 mkr, 2012 var det återbetalning av AFA sjukförsäkringspremier 15,7 mkr och 2013 ytterligare AFA-återbetalning 15 mkr. Därtill 2013 en post som det inte ordats något om nämligen en korrigering av tidigare års pensionsavsättning som bidrog med ytterligare 15 mkr. Engångsintäkter under tre år som räddade upp situationen om sammanlagt drygt 56 mkr. Utan dessa engångsposter hade Hedemora visat röda siffror. För 2011 hade resultatet varit -2,1 mkr, 2012 -16,3 och 2013 -12,1 mkr. Dvs verksamheten gjort underskott. Enligt den senaste prognosen tyder nu det mesta på att Hedemora för det här året kommer att göra en förlust på närmare -12 mkr, och detta trots att vi var den stora vinnaren i det nya skatteutjämningssystemet med ytterligare cirka 20 mkr till kommunkassan.

Dyker vi lite djupare in i kommunens ekonomi kan vi konstatera att 2011 överskred nämnderna budgetramarna med 2 mkr, 2012 med 23,1 mkr, 2013 med 15,9 mkr och för 2014 pekar prognosen på ett överskridande med 24,6 mkr. Markanta underskott de tre senaste åren. I årsredovisningen för 2011 kan vi läsa; ” Kommunen har en obalans mellan verksamheternas ekonomiska resurser och kostnadsutvecklingen” och i årsredovisningen för 2012 kan vi läsa. ”Trots ett resultat på 0,1 mkr råder obalans inom den kommunala verksamheten. De fem stora nämnderna redovisar en budgetavvikelse på -23,1 mkr. Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen svarar för merparten av underskottet. Obalansen i verksamheten mildras av en engångsåterbetalning av premier för AGS med 15,8 mkr. Vidare minskas underskottet av ökade skatte- och stats-bidragsintäkter på 5,3 mkr jämfört med budget.” I årsredovisningen för 2013 har man trots ett underskott på 15,9 mkr inte kommenterat balansfrågan men däremot kan vi i revisionsberättelsen läsa ” Kommunens ekonomiska läge är fortsatt oroande och kräver omgående åtgärder för en ekonomi i balans”. Samma formulering hittar vi även i revisionsberättelserna för 2011 och 2012. Med ett underskott i år på c:a 12 mkr och med ett överskridande av nämndernas budgetramar med närmare 25 mkr…. Vad tror ni att det kommer att stå i årsredovisningen för 2014?  ….. En ekonomi i balans???  Föga troligt!

Om budgeten inte enbart ska bli en lek med siffror måste man ha alla grundförutsättningar klart för sig och det hjälper föga att blunda för verkligheten. Verkligheten kommer förr eller senare ifatt. Hedemoras ekonomi är tyvärr inte i balans.

För drygt ett år sedan, 11 november i fjol, kunde vi i Södran läsa rubriken ” 2014års budget ska ge kommunen överskott”.  I artikeln signerad Berit Zöllner kunde vi läsa följande, jag citerar ” Vi har fått till en positiv budget för 2014, säger Ulf Hansson. Han får medhåll av Gun Drugge: – Ja, vi kommer att få ett rejält överskott vid året slut – 11,5 miljoner kronor minus några små justeringar.

Det var två väldigt nöjda kommunalråd som berättade om det förslag som Hedemora kommuns politiska majoritet arbetat fram.

De berömmer också förvaltningarna som lyckats göra åtstramningar i nuvarande budget samt hålla ner kostnaderna inför nästa.

Men från och med nu ska de få budgetar som bättre motsvarar verksamhetens utgifter menar Gun Drugge (C) och Ulf Hansson (S).”

Slut citat… Därefter följer en beskrivning vart pengarna ska gå och sen följer……

Fortsatt citat; ”För ett år sedan varnade kommunen för magra år framöver. Helt plötsligt finns det pengar att ta av.

Hur kommer det sig?

– För att Hedemora är största vinnaren i Dalarna, säger Ulf Hansson glatt.

– Vi kommer att få cirka 20 miljoner kronor mer per år framöver när det nya utjämningssystemet träder i kraft vid årsskiftet.

Gun Drugge dämpar glädjen något:

– Det nya systemet är inte antagit ännu, det görs i december.” slut citat…

Så följer ett avsnitt om det nya skatteutjämningssystemet som vi nu vet blev antaget.

Och artikeln avslutas:

”Tillsammans med de 15 Afa-miljonerna, en slags återbäring på inbetalade försäkringspremier, har Hedemora kommun fått ett helt annat utgångsläge inför 2014 års budget.

– Vi har varit anorektiker i många år men nu är det slut med det, säger Hansson.”

Så lät det då…verkligheten visade sig ännu en gång vara en annan! …Minus några små justeringar på sammanlagt nära 25 mkr!

Nog kan det tyckas märkligt att två partier S och C och med två företrädare Ulf Hansson och Gun Drugge som under lång tid dominerat politiken i Hedemora och med full insyn i verksamheterna inte har bättre pejl på under vilken verklighet verksamheterna bedrivs. Ett rejält överskott….jovisst!  Resultat med ombytt tecken.

I budgetdebatten i fjol undrade Ulf Hansson med adress Allan Mattson om ”processen i Långshyttepartiet när det gäller budget” och använde ord som ”lättsinnigt” ”joja”….med facit i hand kanske det vore mer hedervärt att själv ställa sig frågan hur processen är i de egna leden och om den egna hanteringen. Man bör lämpligen sopa framför egen dörr innan man kastar skit på andra.

Vi kan konstatera att ännu ett år lagts till raden av år med markanta överskridanden av nämndernas budgetramar. Vad blev det av löftet om att ” nämnderna ska få budgetar som bättre motsvarar verksamhetens utgifter”?  Har nämnderna gått från att vara anorektiker till att bli bulimiker?  Nej, knappast… det är snarare så att de senaste årens och det här årets budgetramar inte har varit förankrade i verkligheten. Uttalandet ”nu ska de få budgetar som bättre motsvarar verksamhetens utgifter” bekräftar också att så inte tidigare varit fallet och det framgår också tydligt av historien.

Vi i Långshyttepartiet delar inte uppfattningen att Hedemoras ekonomi är i balans. En uppfattning som också kommer till i uttryck i kommunens årsredovisningar och i revisionsberättelserna från 2011 till 2013 och som med största sannolikhet kommer att upprepas i 2014 års revisionsberättelse. ”Kommunens ekonomiska läge är fortsatt oroande och kräver omgående åtgärder för en ekonomi i balans”, skriver revisorerna 2011, 2012 och 2013, ändå menar ledande företrädare för majoriteten att Hedmoras ekonomi är i balans!   Att skönmåla hjälper inte om patienten ska bli frisk. Bättre är då att ställa en korrekt diagnos och sätta in åtgärder mot sjukdomen. Visst kan det kännas jobbigt att tillstå att patienten är sjuk, eller att man misslyckats, men i längden lönar det sig bäst.

Hedemora har grundläggande obalanser i ekonomin som vi genast måste ta itu med…det är lika bra att först som sist inse och erkänna det. Därför är det extra viktigt att den budget som vi idag ska fatta beslut om är realistisk och verklighetsförankrad och tar fasta på åtgärder för att komma tillrätta med obalanserna i kommunens ekonomi. Att budgeten blir det styrinstrument som den är avsedd att vara.

Då Hedemoras ekonomi i grunden är i obalans, tunga områden kämpar med klara problem, anser vi i Långshyttepartiet att överskottskravet om 1% under de närmast kommande åren måste överges och till dess ekonomin är i balans. Vi måste prioritera åtgärdsprogram och det långsiktiga tänkandet före överskottsmålet. Det viktiga är att kommunen i sin helhet årligen redovisar ett överskott om än så litet. Att intäkterna överstiger kostnaderna. Vi får inte bygga på underskottet ytterligare.

Redan vid förra årets budgetdiskussion här i fullmäktige framförde Långshyttepartiet ställningstagandet att inte fastställa ett överskottsmål på 1%, utan istället ange målet som att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Mot detta anförde då Gun Drugge ”behovet av en sund ekonomi för att framtida pensionskostnader inte ska tränga undan annan verksamhet. Behovet av att skapa stabilitet och överskott ett antal år.” Visst..men detta förutsätter att ekonomin är i balans och att det går att skapa ett överskott i verksamheten när kommunens åtaganden är uppfyllda. Till dess blir det att balansera på knivseggen, sätta in åtgärdsprogram, något annat hjälper inte.

Det här årets (2014) underskott som beräknas komma att uppgå till 12 mkr ska enligt kommunallagen täckas på tre år och enligt vår mening kan detta göras med 3 mkr 2015, 4 mkr 2016 och 5 mkr 2017.

Långshyttepartiet budgeterar ett utfall på 1 mkr och 3 mkr har undantagits för täckande av årets underskott, således budgeterar vi ett överskottsbehov på 4 mkr.

Det är mot bakgrunden av en ekonomi i obalans och att årets underskott ska regleras under kommande tre år vi i Långshyttepartiet upprättat vårt budgetalternativ:

2012 överskred Bildningsnämnden budgeten med drygt 2,5 mkr, 2013 ökade underskottet till närmare 7 mkr och för det här året beräknas underskottet uppgå till c:a 12,5 mkr, och detta trots att besparingskampanjer samtidigt har bedrivits. Panikinsatser när man insett att budgeten inte höll måttet. Uppenbart är att budgetramarna som tilldelats Bildningsnämnden inte varit förankrade i verksamhetens behov. Detta bekräftas också i KPMGs rapport angående Granskning av skolorganisationens dimensionering. Där står; ”Nämndens presidium anser att den anslagna ramen är och har varit felaktig”

Från Långshyttepartiet har vi här i Fullmäktige och i Bildningsnämnden genom åren motsatt oss de besparingar som majoriteten som en följd av ständigt för låga budgetramar genomfört med inriktning på skolan och skolans verksamhet. Budgetramar som, enligt vår uppfattning, inte varit förankrade i skolans behov. De årligen återkommande panikinsatserna visar med all tydlighet att barn och ungdomsverksamheten redan från början inte tilldelats nödvändiga resurser.

Vi menar att år efter år utsätta en verksamhet som skolan för besparingskampanjer som slår mot läromedelsanskaffning, lokaler och utrustning men också mot lärarkåren och lärartätheten drabbar våra barn och unga. Vi måste värna om våra barn och unga och ge dem de bästa förutsättningar inför framtiden. Vi accepterar inte ytterligare neddragningar inom skolan!

Vad Hedemora nu behöver är en bred diskussion om vår skola, också satt i ett större sammanhang som kommunens attraktionskraft på gamla och nya invånare, och utifrån denna diskussion upprätta en strukturplan över ”vår framtida skola”. Med strukturplanen som grund bygga den skola vi vill ha och under tiden måste skolan ges arbetsro och tillföras nödvändiga ekonomiska och personella resurser.

Det handlar om lärartillgången i en tid av generationsväxling i lärarkåren och övrig skolpersonal och att Hedemora uppfattas som den bästa av arbetsgivare.

Det handlar som så ofta om att ha ett helhetsperspektiv! Det handlar om att lyfta blicken och sätta kortsiktiga såväl som långsiktiga mål inför framtiden.

Men… det handlar inte enbart om skolan utan också om vad vi gör för att barn och unga ska finna tiden utanför skolan stimulerande. När endast 35% av gymnasieeleverna väljer att studera i Hedemora och många av de som valt annan ort motiverar sitt val med att det är inte fel på Martin Koch gymnasiet utan med att det finns så mycket mer att göra på annan ort måste vi se detta som en stark varningssignal och samtidigt som en utmaning.

Vi kan inte fortsätta att montera ner inom Skola och Fritid för det handlar om Hedemoras uppväxande generations framtidsförutsättningar, därför är det viktigt att få till stånd en bred diskussion om Skola och Fritid, ge skolan arbetsro genom att öka resurserna till Bildningsnämnden.

Prognosen för Bildningsnämnden för 2014 pekar mot 353,9 mkr och Långshyttepartiet anslår en ram för 2015 på 356,6 mkr, vilket är 2,7  mkr  (0,8%) över prognosen 2014 och  4,7 mkr mer än majoritetens förslag.

Allan Mattson kommer i sitt inlägg att ytterligare precisera hur vi ser på Bildningsnämnden.

Omsorgsnämnden beräknas under innevarande år sammantaget överskrida budgetramarna med närmare 9,5 mkr. Där Vård och omsorgsförvaltningen står för 8,7 mkr och Socialförvaltningen för 0,8 mkr.

När Omsorgsnämndens nuvarande ordförande Per Jansson i media uttalar ”det är ingen stark budgetram vi tilldelats. Med tanke på hur det sett ut under senare år, finns risk att underskottet kommer att öka.” hyser han inte stora förhoppningar om att budgeten 2015 håller. Vem kan uttrycka det tydligare än Omsorgsnämndens ordförande det vi länge förstått att Budgetanslagen inte heller här är anpassade till verksamhetens behov. Vad blev det av löftet från Kommunalråden; nu ska de få budgetar som bättre motsvarar verksamhetens utgifter.

Vi behöver även när det gäller Omsorgsnämnden få tillstånd en bred diskussion om omsorgsfrågorna. Speciellt viktigt med tanke på Hedemoras befolkningsstruktur, där vi går mot en allt större andel äldre och därmed ökande krav på omsorgsverksamheten. Men också hur vi säkrar tillgång på kunnig personal i en tid med generationsväxling. Kommer Hedemora att ses som en attraktiv arbetsgivare?

Prognosen för Omsorgsnämnden för 2014 pekar mot 360,3 mkr och Långshyttepartiet anslår 2015  357,7 mkr, vilket är 2,6 mkr lägre än prognosen för året men 7,3 mkr över majoritetens förslag.

PO Brus kommer i sitt inlägg att ytterligare precisera hur vi ser på Omsorgsnämnden.

Till Miljö o Samhällsbyggnad anslås 32,4 Mkr, vilket är i linje med prognosen för 2014. Det är 1 mkr över majoritetens förslag och då nämnden i sitt verksamhetsområde har direkt påverkan på såväl näringslivsklimatet som befolkningsutvecklingsfrågor ser vi inte någon möjlighet att i dagsläget reducera anslaget.

Med de obalanser som föreligger i Hedemoras ekonomi står inga verksamheter /områden utanför granskning och åtgärder. Det finns inga heliga kor.

Vi menar att det inom KS verksamhetsområde ska genomföras en organisationsöversyn med målet att minska kostnadsnivån med c:a 10 mkr på årsbasis jämfört med 2014 och fullt genomfört senast vid utgången av 2016 . Detta kan endast uppnås genom en omstrukturering av verksamheten och inte genom tillämpning av den sk osthyvelprincipen. Osthyvelprincipen med generella besparingskampanjer och procentkrav leder sällan till bestående kostnadssänkningar. Strukturförändringar gör det däremot.

För 2015 gäller målet att sänka kostnaderna med 1,5 mkr jämfört med 2014.

Prognosen för Kommunstyrelseförvaltningen 2014 pekar mot 84,7 mkr och vi anslår en ram på 83,2mkr vilket är 1,5 mkr lägre än prognosen för året och 3,1 mkr lägre än majoritetens budgetram på 87,80 mkr.

I en tid av obalans i ekonomin och med stort behov av kostnadssänkande åtgärder som kommer att slå mot organisationen och dess medlemmar är det enligt vår uppfattning fullständigt oacceptabelt att vi politiker ska stå utanför och inte bidra till kostnadsreduktionerna utan i stället ökar vi våra egna arvoden.

I rådande läge bör därför det partistöd som avses utbetalas reduceras till hälften, förbli så till dess balans i ekonomin råder då det tas upp till omprövning.

Likaså bör arvoden till politiker låsas på 2014 års nivå och kommunalrådets arvode endast ökas med avtalsenligt tillägg enligt samma modell som för kommunens anställda. Att i nuläget tillåta en arvodesökning med 25% är att sända helt fel signal till kommunens anställda. Vi förstår inte heller resonemanget om att kommunalrådets såväl som övriga arvoden ska kopplas till riksdagsledamots lön. Rimligare är då att koppla till ortens löneläge och upplysningsvis så är medellönen för en kommunanställd i Hedemora 25639 Kr/mån. ( enl senaste delårsbokslutet) Kommunalrådslönen är redan idag 51% över medellönen för en kommunanställd och blir med det nya förslaget 90 % högre, dvs nästan dubbelt upp. Det är inte rimligt…. i en tid av knappa ekonomiska resurser. Även vi politiker måste vara beredda att dra vårt strå till stacken.

Frysta arvoden och halverat partistöd ger en besparing på i storleksordningen 1 mkr.

I småskolan fick vi lära oss vikten av att i matematiken jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Råkade vi jämföra äpplen med päron blev det röd bock i kanten.

Detsamma gäller när man ska jämföra och ta ställning till en verksamhets ekonomiska resultatutfall och i budgetsammanhang.

Den budget som vi har att ta ställning till här idag speglar inte de verkliga budgetramarna för respektive nämnd/ förvaltning. Hela 28,1 mkr ligger och skvalpar som en sk ”lönepott”. 3,2 % av kostnadsmassan. Lönepotten kommer senare att fördelas ut på respektive förvaltning och har då signifikans när det gäller såväl styrning/ uppföljning och att avgöra eventuella besparings potentialer. Men för fullmäktige redovisas nu inte den korrekta bilden.

I sammanställningen över driftbudgeten 2015 görs jämförelse mot bokslut 2013 med lönepotten fördelad på resp nämnd och därtill görs jämförelse med budget 2014 som vi vet är överspelad med ett underskott på närmare 25 mkr. En jämförelse som saknar all relevans. Det enda rimliga är att jämföra 2015 med senaste prognosen för 2014. Budget 2014 är i det här sammanhanget fullständigt ointressant.

Så när du som ledamot av fullmäktige idag ska ta beslut om budgetramarna för 2015 och om du som underlag för ditt ställningstagande till allt som här framförts vill bilda dig en egen uppfattning över hur ekonomin i de olika nämnderna /verksamheterna utvecklats över tid kan du inte göra det utifrån det budgetmaterial som presenterats. Detta är fullständigt oacceptabelt och borde föranleda en återremiss med motiveringen; gör om  – gör rätt.

Som fullmäktigeledamot måste vi kunna kräva att de underlag som presenteras och som ska ligga till grund för beslut följer vedertagen praxis, är korrekta, kompletta och håller hög standard.

De tre senaste åren har de budgetramar som majoriteten klubbat igenom överskridits med 2012 -23 mkr, 2013 -16 mkr och nu 2014 pekar prognosen mot 25 mkr. Sammantaget 64 mkr vilket i storlek är som två års budget för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande lönekostnaden för c:a 150 personer. Det budgetförslag som majoriteten presenterar följer samma mönster som tidigare år, helt utan insikt om och åtgärder mot de obalanser som Hedemora dras med. Man anser att Hedemoras ekonomi är i balans. Verkligheten är tyvärr en helt annan.

Siffrorna för de senaste åren talar för sig själva….visar på bristande budgetrutiner och brist på uppföljning och kontroll….så illa är det!

Hedemora kommun når inte tillräckliga resultatöverskott trots att vi har en av landets högsta skattesatser, trots sänkta arbetsgivaravgifter och trots cirka 20 mkr i utökat skatteutjämningsbidrag. Så illa är det!

Att komma tillrätta med vår kommuns obalanser är inte gjort under ett verksamhetsår, troligen inte under hela mandatperioden. Det kommer att ta tid, kräva hårt arbete och nytänkande därtill uppoffringar och ödmjukhet.

Det är hög tid att krypa upp ur smörjgropen, se verkligheten som den är, lyfta blicken och ta sig an problemen och påbörja resan mot ett Hedemora i balans och utveckling.

Långshyttepartiets budgetalternativ utgör ett första steg på den resan och vi prioriterar i första hand resurser till barn och unga samt vård och omsorg före övriga verksamheter som i nuläget måste stå tillbaka då kommunens tillgängliga resurser är begränsade.

Jag yrkar därför bifall till Långshyttepartiets budget för 2015.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *