När verkligheten kommer ifatt sållas agnarna från vetet….

Jag har sedan jag gav mig in i kommunpolitiken, som fullmäktigeledamot av Kommunlistan, legat lågt med inlägg här på Djingiskahn men ibland känner jag att det kan vara befogat att göra ett inlägg.

Vid Hedemoras fullmäktigemöte,2016-11-22, om budgeten för 2017 stämplade Kommunalrådet Ulf Hansson (S) Kommunlistans budgetförslag som populistiskt och framställde Kommunlistan som ett populistiskt parti.

Här nedan följer mitt inlägg vid Fullmäktigsammanträdet. Döm själv om Kommunlistans förslag är populistiska.

**************************

Det är uppenbart att vi i Kommunlistan och majoriteten här i fullmäktige har helt skilda uppfattningar när det gäller hur resurserna ska fördelas i verksamheterna. Så har det varit tidigare år och så ser det ut inför 2017. Så här långt under mandatperioden är det ganska signifikanta belopp det handlar om, belopp som säkert skulle gjort skillnad för berörda verksamheter. Vi vill i dagsläget, med de obalanser som trots allt råder, prioritera de anställda på bekostnad av överskottsmålet. Våra prioriteringar ligger nu som tidigare inom Bildning, Vård- och Omsorg.

Vi menar, som regering och riksdag, att överskottsmålet även för Hedemora Kommun kan sänkas från 1% till 0,3% och därmed frigöra resurser till skola, vård och omsorg.

Visst kan man förstå att man från majoritetens sida vill slå sig för bröstet och tycka att kommunens resultat ser bra ut. Men att enkom titta på resultaträkningens sista rad säger inte så mycket om en verksamhets hälsotillstånd. Det gäller att syna siffrorna djupare för att få en bild av hur verksamheten utvecklas och sköts.

Att redovisa ett gott resultat är enkelt, det är bara att avstå från satsningar om än så nödvändiga, men allt som oftast kommer det surt efter. Det är som föräldern som hellre sätter in pengarna på banken för att kunna känna sig rik än att låta barnen äta sig mätta. Eller arbetsgivaren som säger sig värna om sin personal men i stället sliter ner den med ohälsa som följd.

Tyvärr tillhör Hedemora den skara av arbetsgivare som inte tillräckligt värnat om de anställdas hälsa. Under de senaste åren har vi haft en ökande grad av sjukskrivningar från 2013-  5,8 %; 2014-   6,4%; 2015-   8,2% och nu 2016-   8,8%. Notera att under 2015 ökade sjuktalet med näst intill 2-%enheter. Notera också att det idag finns förvaltningar med sjuktal på närmare 10 till 11 %, och att endast en förvaltning under det senaste året sänkt sitt sjuktal…om än i ringa grad.  Trots klara signaler  har vi låtit utvecklingen fortgå utan att sätta in några större åtgärder. Åtgärder sägs visserligen pågå sedan en tid men ändå fortsätter sjukskrivningstalen att öka. Kommunen har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare men utvecklingen tyder på att något helt annat, – det handlar om ledning och struktur.

Med i kommunen närmare 1400  anställda, c:a 1300 årsarbeten omräknat till heltid och 8,8 % frånvaro innebär det att 115 personer är dagligen borta från jobbet pga av ohälsa. Det är nästan tre Fullmäktige.  En dryg halvering av sjuktalen till c;a 4%, som är målet, skulle frigöra resurser motsvarande c:a 60 heltidstjänster eller c:a 30 Mkr på årsbasis. Ett och ett-halvt Fullmäktige.  För oss i Kommunlistan är 4% inte ett mål det är ett krav, ett måste. Det handlar om Hedemora som arbetsgivare men än mer hur vi behandlar våra medarbetare. Därför anser vi att ökade resurser ska tillföras Skola, Vård-och Omsorg, då det är här sjukfrånvaron är som störst, i stället för överskott och pensionsavsättningar.

Det är inte bara sjuktalen som sticker ut när det gäller kommunen utan också näringslivsklimatet …

Hedemora harvar fortfarande i bottenligan av näringslivets ranking av företagsklimatet. Vi pendlar några placeringar upp eller ner genom åren men är fast förankrade i det nedre skiktet ( 10% lägst rankade). Under våren 2015 genomförde även SKL en undersökning om företagsklimatet i kommunerna och även i denna hamnade vi tyvärr i det nedre häradet. På en inte allt för hedrande plats 181 av 193 (6% lägst rankade).

Vi i Kommunlistan delar SKL:s uppfattning och det gör vi nog alla i den här församlingen” Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling.

Men det gäller inte bara att dela en uppfattning, det gäller att gå till handling, vidta nödvändiga åtgärder och utan tidsfördröjan. Det går för långsamt! Hur lång tid tog det inte att få fram en Etableringsstrategi.  Etableringsstrategin i sig löser inte problem, inte handlingsplanen i sig heller men väl actions utgående från strategi och handlingsplan. Genomtänkta och riktade!

Miljö-och Samhällsbyggnadsförvaltningen spelar en viktig roll i hur företagarna värderar kommunens insatser. Därför måste förvaltningens resurser nu till stor del koncentreras mot de verksamheter som utgör kontaktytan mot allmänhet och företagare. Vi menar att det hastar och kan nås inom ramen för föreslagen budgetram med ett mindre tillägg.

Hedemora Näringsliv AB är en annan viktig pusselbit i företagsklimatet och i att locka hit nyetableringar etc. Men då måste bolaget ges de förutsättningar som behövs…. tex måste vi snarast få fram mark för industrietablering. Inte då att förglömma de etableringsmöjligheter som ytterområdena kan erbjuda.

Menar vi allvar med att skapa ett bra företagsklimat måste vi också tillföra nödvändiga resurser.

Budgeten är, eller åtminstone skall, vara ett styrinstrument för verksamheten. …..med angivande av mål och hur dessa mäts….och resursallokering för att nå målen…

Studerar man dokumentet ”Mål och budget för 2017”, som i stort sett är en kopia av tidigare år, så finner man en salig blandning av klart mätbara som odefinierade mål. Skall mål ges någon betydelse måste man veta var man befinner sig och vad man vill uppnå. Ska de få någon styrande effekt så måste de i någon form vara mätbara och väl förankrade hos chefer och medarbetare.

Budgetdokumentet innehåller mängder av målformuleringar men tveksamt är vilken styrande effekt dessa har på verksamheterna. Enligt min mening är de flesta av målformuleringarna för allmänt hållna och luddiga.

Jag ska inte här gå igenom alla målformuleringarna men då jag bla på en fråga ställd till en chef om  ”var befinner vi oss nu” fått svaret att ”det vet man inte”, hur styr man då mot ett icke väl kvantifierat mål. Nu är det säkert någon som klandrar chefen för svaret men det kanske är målformuleringen och förankringen som är boven i dramat. Den här chefen är säkert inte ensam.

Det behövs enlig min mening mer väldefinierade och kvantifierbara mål för att uppnå en väl fungerande styrning.

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, och Hedemora har fortfarande svaga länkar…obalanser i verksamheten…så att kalla 2017 års budget för stark är att ta i. Vi är en bit på väg men har fortfarande en hel del att rätta till.

Vi i Kommunlistan har en annan syn på budgetens roll i styrning av verksamheten än majoriteten!

Jag yrkar bifall till Kommunlistans budget för 2017.

*********************

Jag har svårt att se det populistiska i Kommunlistans förslag utan jag anser att åtgärderna är mer än nödvändiga och att problemen med såväl de höga sjuktalen som företagsklimatet snarast måste lösas. Det handlar om Hedemora kommun som god arbetsgivare och om basen för Hedemoras tillväxt. Det handlar också om förutsättningarna för våra unga och gamla, om Hedemora som en bra kommun att leva och bo i.

Att kommunalrådet Ulf Hansson (S) inte inser eller insett nödvändigheten i behovet av åtgärder är knappast förvånande då problemen uppstått och bestått under hans politiska ledning.

Populistiskt????????

 

Mycket är bra i Hedemora men vi har fortfarande en hel del att fixa!!!

 Per

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *