Hål i huvudet!

När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked sägs det, men när  det faller miljoner över kommunen kan de styrande sprida pengarna som höstlöven för vinden.

Hedemora kommun har fått ett extra statsbidrag på 59,1 mkr som kompensation för ökade kostnader i flyktingmottagandet. Miljoner att använda för att komma tillrätta med de stora obalanser som Hedemora dras med i sin organisation… skulle man tycka. Men icke sa kommunalråden … drygt hälften, 30 mkr, skickar vi till pensionskassan så minskar vi våra kostnader med drygt 1 mkr om året i 20 år. Kommunalrådsmatematik på hög nivå!

Detta gör man i en tid med årligen ökande ohälsotal bland kommunens anställda och när stora grupper av medarbetare vittnar om att de ”går på knäna”. Med sjuktal inom Vård och omsorg på 10,7 %, Socialförvaltningen på 6,2 % och Bildning på 6,4 %  är det uppenbart att Hedemora  har akuta organisations- och arbetsmiljöproblem. Inom Bildning och Vård- och omsorg  är c:a 75 årsarbetare av c:a 850 ständigt borta från jobbet  och hur många som  går till jobbet trots att de inte mår bra kan vi bara gissa.

Lärarförbundet har under det senaste året vid ett flertal tillfällen i ”Öppna brev” till  Fullmäktiges ledamöter vittnat om det akuta läget inom skolan. De har radat upp den ena omöjliga situationen efter den andra, pekat på resursbrist och en ohållbar arbetssituation. Om lärare som inte längre orkar utan sjukskriver sig, om  lärare som sover dåligt om nätterna och om lärare som funderar på att byta yrke.

Inom vård och omsorg har de anställda påtalat att grundbemanningen är fel och att det råder en ”Låt-gå”-kultur inom förvaltningen. Allvarliga påpekanden kan man tycka.

Personalsituationen i Hedemora kommun präglas dessutom av hög personalomsättning. Flera chefer har slutat och det har varit trögt med tillsättning av nya chefer. Chefer har också varit sjuka. Personalavdelningen har varit underbemannad och fokus har varit att klara vardagen med bemanning av verksamheter och betala ut löner. Att arbeta långsiktigt har varit av underordnad betydelse.

Flyktingmottagandet har naturligtvis inneburit stora ansträngningar för de flesta av verksamheterna men kanske framförallt inom skolan. Men vi måste också hålla i minnet att under de senaste åren Vård /omsorgs- och Bildningsförvaltningen varit utsatta för besparingskampanjer där osthyveln/ kniven skurit i verksamheterna.  Panikåtgärder till följd av överskridande av från början orealistiska budgetar där ekonomiska och personella resurser blivit föremål för godtyckliga åtgärder. För den med någon kännedom och insikt i hur organisationer fungerar och organisationsutveckling kommer inte utvecklingen som någon större överraskning. Det var väntat!

Ska man lyckas med organisationsförändringar och kostnadsreduceringar måste man sätta klara och tydliga mål, arbeta med strukturer snarare än detaljer, långsiktigt tänkande och skapa förståelse hos de berörda. Arbeta med de anställda och inte emot! Man måste också vara beredd att kortsiktigt satsa resurser för att långsiktigt och uthålligt skörda vinster. Låta pengarna arbeta i verksamheten och för verksamheten.

Efter att under drygt 30 år av mitt yrkesliv varit ansvarig för och drivit organisationsförändringar och organisationsutveckling i större verksamheter vågar jag påstå att Hedemoras organisatoriska obalanser inte löses med några ”quick-fix” utan kommer att kräva genomtänkta insatser, under lång tid och kräva ekonomiska satsningar. Men det kommer att betala sig fullt ut och skapa betydande framtida budgettillskott.

Det är beklämmande att se att majoriteten (S+C+V) i Hedemora fullmäktige avser att avsätta 30 mkr av det extra stadsbidragets 59,1 mkr till en partiell inlösen av pensioner när organisationen mår dåligt och resurser i stället behöver tillföras i verksamheterna. Det är syniskt!

Låt pengarna i stället jobba åt kommunen… i kommunen,… satsa dom på Vård/ omsorg.. och Bildning….. satsa på personalen genom arbetsmiljöbefrämjande åtgärder som ger bra arbetsförhållanden och sänker ohälsan. Lyssna till personalen!

Kommunlistan, det parti jag representerar i Fullmäktige, anser att av de 59,1 mkr ska 20 mkr avsättas till Omsorgsförvaltningen  och 15 mkr till Bildningsförvaltningen för riktade insatser som befrämjar personalens arbetsglädje och arbetsmiljö. Arbetet ska genomföras i nära samarbete mellan förvaltningsledning och personal.   Politiken ska sätta tydliga mål, avdela resurser och därefter är det verksamheternas uppgift att utan detaljstyrning från den politiska ledningen genomföra uppdraget.

När kommunens direkta kostnader för sjukfrånvaron 2014 uppgick till 14 mkr exkl. vikariekostnader och då sjukfrånvaron ytterligare ökat under 2015 torde 2015 års direkta kostnader ligga än högre. Till detta ska också läggas indirekta kostnader för vikarier och störningar i det dagliga arbetet vilka uppgår till betydande belopp. Troligtvis mer än de dubbla.

En halvering av 2014 års direkta kostnader för sjukfrånvaro ger c:a 7 mkr i besparing, allt annat lika, men den totala effekten kommer att bli betydligt större. Vi kommer att få ett årligt ökat budgetutrymme som vida överskrider de c:a 1 mkr som en inlösen av pensioner kommer att ge.

Häri ligger en betydande potential till frigörande av resurser men framför allt mer välmående medarbetare.

Låt pengarna jobba, låt dom jobba i kommunen och för kommunen och ta vara på den hävstångseffekt som ligger i satsningar på arbetsfrämjande åtgärder och arbetsmiljö .Värna om våra duktiga anställda, om deras hälsa och välbefinnande och låt oss leva upp till Hedemoras övergripande mål ; Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare

Att med de stora obalanser som föreligger i Hedemora kommuns organisation avsätta 30 mkr till partiell inlösen av pensioner är inget annat än ”hål i huvudet”!

 

Per

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *