Blindstyret fortsätter….

Idag (2015-04-21) fick jag i min hand den ekonomiska rapporten för Hedemora kommun avseende det ekonomiska resultat för perioden januari – mars och med en resultatprognos till årets slut.

Ingen rolig läsning vill jag påstå.

För årets tre första månader uppgick resultat före extraordinära intäkter och kostnader till -6,7 mkr mot budgeterat 5,7 mkr. Således en budgetavvikelse på -12,4 mkr och därtill -14,5 mkr sämre än föregående år då resultatet uppgick till + 7,8 mkr.

Kommunens nettokostnader överstiger skatteintäkter och statliga bidrag med +4,4 % mot i budget – 1,7%.

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på -4,4 mkr mot budgeterade 8,7 mkr således en budgetavvikelse på -13,1 mkr. Resultatet räddas även i år av engångsposter, AFA-pengar +8,1 mkr, Reavinst på aktier +0,8 mkr vilket gör sammanlagt +9,0 mkr. Därtill kommer effekter av övergång till köp av bilar i stället för leasing på +2,0 mkr. Utan engångsposter slutar således prognosen för verksamheterna på ett underskott om c:a -15 mkr. Mot budget talar vi då om en avvikelse på c:a -23 mkr.

Nämnderna uppvisar under årets första kvartal en budgetavvikelse på -4,6 mkr och prognosen pekar mot ännu ett år med negativ avvikelse på hela -18,8 mkr. Under 2014 gjorde nämnderna en budgetavvikelse på – 22 mkr efter ett tilläggsanslag på 2,1 mkr, -24 mkr mot ursprungliga ramar.

Siffrorna talar sitt tydliga språk!

Den politiska majoritetens företrädare och med Kommunalrådet (S) i täten brukar påstå att Hedemora har en ekonomi i balans. När jag lägger fram fakta över hur den ekonomiska utvecklingen i kommunen är och har varit så anses jag ”svartmåla utan dess like”.  Svartmålning eller inte men utan engångsposter hade resultatet i verksamheten för året 2011 uppgått till -2,1 mkr, 2012 till -16,3 mkr, 2013 till -12,1 mkr, 2014 till -11,0 mkr och nu pekar prognosen för 2015 mot ett underskott (rensat från engångsposter) på c:a -15 mkr. Även här talar siffrorna sitt tydliga språk!

Att obalansen tillåtits kvarstå under hela den förra mandatperioden och fortfarande kvarstår är anmärkningsvärt och kan bara förklaras av bristande insikt om behovet av styrning och kontroll av verksamheten. Orealistiska verksamhetsbudgetar och budgetrutiner inte anpassade efter verksamheten och oförmåga hos den politiska ledningen är förklaringen.

Det är uppenbart att den nuvarande politiska ledningen inte är vuxna uppdraget att vända utvecklingen. Vi har fyra förlorade år bakom oss, risken är överhängande att det blir ytterligare fyra förlorade år.

Blindstyret fortsätter – Panikåtgärder är att vänta!

 Per

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *