Det blir anledning att återkomma….

Igår, 2014-12-17, på årets sista kommunfullmäktige stod på agendan bland annat Hedemoras Budget 2015. Det fick också bli min debut i större politiskt sammanhang.

När resultatet de senaste tre åren räddats av engångsposter och utan dem kommunen gjort betydande förluster och då kommunen 2014 beräknas göra en förlust på närmare -12 mkr mot budgeterat +11,5 mkr tyder det på obalans i den kommunala verksamheten

Med ett budgetunderskott i förvaltningarna 2012 med -23 mkr, 2013 med -16 mkr och med för 2014 ett förväntat underskott på c:a -25 mkr torde det stå klart att de budgetramar som tilldelats förvaltningarna inte är/varit förankrade i verksamheternas behov.

När trots att i revisionsrapporterna för åren 2011 – 2013 revisorerna skriver ” Kommunens ekonomiska läge är fortsatt oroande och kräver omgående åtgärder för en ekonomi i balans”, den politiska majoritetens företrädare ändå framhärdar att ”Hedemoras ekonomi är i balans” känner jag som invånare stor oro inför Hedemoras framtida utveckling. En oro som jag och Långshyttepartiet delar med många andra.

I mitt inlägg i budgetdebatten, representerande Långshyttepartiet, har jag gett uttryck inte bara för vår oro utan också pekat på orsaker till varför Hedemora befinner sig i detta läge och vad som nu krävs för att vända trenden. Att budskapet skulle vara svårsmält för den politiska majoriteten var väntat och att vi skulle anklagas för svartmålning likaså……men  ekonomiska fakta talar för sig självt….det gäller bara att öppna ögonen och se verkligheten som den är och inte som man tror att den är.

Jag lägger här ut manuskriptet till mitt inlägg (i oredigerad form) så att du kan ta del av hur vi ser på Hedemoras ekonomiska läge och vad som måste göras. (här)

På ”Södrans” nätupplaga hittar du ett referat från Budgetdiskussionerna…..(här)

På Hedmora kommuns hemsida kan du följa hela debatten i video.

Som väntat blev det majoritetens budgetalternativ som antogs.

 

Vi får anledning att återkomma..var så säker!

 Per

Mobilmasten i Stjärnsund nu i drift!

Vi har nöjet att meddela att mobilmasten i Stjärnsund nu är driftsatt.  Enligt TeliaSonera togs den i drift igår, 2014-12-04, och vi hoppas och förväntar oss att mobiltäckningen i Stjärnsundsområdet markant förbättrats och till nytta för oss alla.

Därmed har vi efter lång väntan nu nått vårt mål och vi sätter punkt.

 

Per Bengtsson                     Anders Karlströms

Bristfälliga beslutsunderlag…skärpning!

Vid det senaste Kommunfullmäktigesammanträdet i Hedemora fanns på agendan en som vid en första anblick kan tyckas harmlös fråga ”Tillägg till kommunikationspolicyn”. Få var nog de som trodde att frågan skulle föranleda något större intresse. Men se – det visade sig att den innehöll mer sprängkraft och avslöjanden än någon väntat.

Vad det handlar om är att:

 I nuvarande Informations- och marknadsföringspolicyn för Hedemora kommun, även kallad Kommunikationspolicy, så föreslås att tre tillägg görs:

  • Siluetten av Hedemora kommun. Får användas i fyra bestämda färger.
  • Passerkort för anställda. Kortet fungerar även som tagg och kan låsa upp dörrar/portar samt kopieringsmaskinerna.
  • Visitkort ska kompletteras med Siluetten av Hedemora kommun.

 

Vad var det då som gav frågan sprängkraft? Jo- hur ska skrivningen tolkas och hur långtgående är beslutet. Handlar det enbart om en ändring i policyn eller är beslutet mer långtgående och även avser införandet av passerkort för alla anställda med vidhängande system och kostnader dito?

Som det är skrivet torde det bara kunna tolkas som att Passerkort ska införas (pkt 2) och då kommunalrådet, Ulf Hansson, på fråga om vad det skulle komma att kosta inte kunde ge något svar så torde det stå klart för varje ansvarstagande beslutsfattare att man inte kunde gå till beslut utan att underlaget kompletterats med kostnadsuppgifter. Därför kravet på återremiss. Allt annat hade varit oansvarigt.

Men det som gjorde mig som nytillträdd Fullmäktigeledamot mest betänklig var när kommunalrådet, Ulf Hansson (S), vände sig till Melker Andersson (M) och sa sig vara lite förvånad över Ms agerande och undrade om M infört ett nytt sätt att se på saker och att frågan skulle ha väckts tidigare, underförstått i Kommunstyrelsen. Vad kommunalrådet uppenbarligen menade var att beslutet i fullmäktige enbart skulle ha varit en formsak.

Om det nu är så att det är den politiska ledningens uppfattning att kommunfullmäktige enbart ska vara en transportsträcka för redan fattade beslut visar det på ett förakt för den demokratiska processen. Det visar på maktfullkomlighet.

Intressant var också att höra Owe Ahlinder (C) argumentera över att frågan enbart gällde formuleringarna i policyn.  När han uttalar;  Policyn är inget tvång…Om man använder så gör man det…inte tagit ställning om det ska användas nu eller sen…vi vet inte om det kommer att införas… så funderar åtminstone jag över hur jag hamnade i den här sandlådan.

Anledningen till att man över huvud taget lägger ner arbete på att upprätta en kommunikationspolicy är just den att den ska införas på samtliga i strukturen ingående enheter, omfatta alla, med syfte att kunna visa upp en gemensam fasad och ett koordinerat agerande.  Visst ska Hedemora ha en genomtänkt och fungerande Kommunikationspolicy, giltig och införd över hela kommunens organisation och utan undantag.

Vad den här frågan tydligt visar är att underlaget som presenterats för Fullmäktige är ofullständigt och dåligt genomarbetat. Det är inte första gången vi ser undermåliga beslutsunderlag inför kommunala beslut.

Jag kan ju påminna om att ombyggnaden av Smeby skola som beräknades till 9 mkr nu är uppe i 21,5 mkr, om det nu stannar vid det. Ytterligare ett exempel på undermåligt beslutsunderlag. Listan kan tyvärr göras lång.

Det måste till en skärpning!

 Per

Att nöja sig med…..

Vi kunde i ”Södran”, 2014-11-21, läsa om de nya arvoden som kommer att gälla för Hedemoras ledande politiker från och med årsskiftet. Beslutet togs i Fullmäktige redan 2014-05-20 och jag ansåg även då att vad det i grunden handlar om är Egen Vinning och jag har inte sedan dess ändrat uppfattning.

Enligt kommunalrådet (S) är ”Vi lite modesta och nöjer oss med ett mellanstort lönelyft”, en liten nätt höjning av kommunalrådets (kommunstyrelsens ordförande) lön från 38179 kr/mån till 47 840 kr/mån, dvs +25% löneökning på ett bräde. Detta i en tid då kommunens övriga anställda fått nöja sig med löneökningar på någon enstaka procentenhet.

Enligt kommunalrådet (S) ligger det nuvarande arvodet lågt och ”det beror på att vi stramade åt budgeten när det var svåra tider, men nu har vi kommit ikapp”. Kommit i kapp? Det torde vid det här laget för en större allmänhet vara känt att kommunens resultat de senaste åren räddats av engångsutbetalningar som LSS-pengar och AMF. Utan dessa hade kommunen gått back. Vi vet också att för innevarande år förväntas ett underskott på närmare -12 mkr (-11,7 senaste prognos) och detta trots ett ökat tillskott om c:a +25 mkr i skatteutjämningsbidrag.  En negativ budgetavvikelse på c.a -21 Mkr. Kommit ikapp….är knappast ett trovärdigt argument för att genomföra en höjning av arvodena.

Enligt kommunalrådet (S) ”vi nöjer oss med 80% av en riksdagsmans arvode”. Varför koppla arvodesfrågan till just riksdagsmäns arvoden? Varför 80 % och inte 100% eller 50%. Vill man berika sig så måste man ju göra kopplingen till en grupp som ligger högt i samhällets lönetrappa. Därtill är det ju bra om lönebasen har sin grund i storstadsregionen och då helst i Stockholm. Mer naturligt vore att koppla arvodesfrågan till det lokala löneläget, den ort där man faktiskt verkar och som ska betala kalaset. I delårsbokslutet per augusti (2014) uppgår medellönen för kommunens anställda till 25 210 kr/mån. Det innebär att kommunstyrelsens ordförande redan i dag har ett arvode som överskrider medellönen med +51% och efter höjningen uppgår till +90%. Således blir det nya arvodet näst intill dubbelt så högt som medellönen för kommunens anställda.

Vi  är lite modesta och nöjer oss med ett mellanstort lönelyft”, ”vi nöjer oss med 80% av en riksdagsmans arvode”… nu har vi kommit ikapp…

  Köper Du argumenten?…Jag gör det inte!

 Per

Låt oss göra rätt från början…..

För i dagarna ett år sedan kunde vi i ”Södran” läsa att ”2014 års budget ska ge kommunen överskott”. Det var två väldigt nöjda kommunalråd i Hedemora som berättade om det budgetförslag inför 2014 som den politiska majoriteten arbetat fram. Det skulle bli ett rejält överskott, hela drygt 11 mkr, nu när kommunen var den stora vinnaren i det nya skatteutjämningssystemet. Ett tillskott på drygt 20 mkr i kassan öppnade stora möjligheter.  ”Vi har varit anorektiker i många år, men nu är det slut med det” underströk kommunalrådet (S). Nu skulle verksamheterna få budgetramar som bättre motsvarade verksamheternas utgifter, allt enligt de två kommunalråden (S och C). Man sköt till pengar åt alla håll, bland annat fick skolan och omsorgen 4,8 mkr vardera.

Så lät det då! Nu pekar allt mot att kommunen gör en förlust på c.a -10 mkr, en budgetavvikelse på c.a – 21 mkr och där budgetavvikelsen för nämnderna kan komma att uppgå till c.a -25 till -26 mkr, allt enligt kommunens revisor. De stora förlorarna är Bildningsnämnden och Omsorgsnämnden med sammantaget c:a -23 mkr.

Att majoritetens företrädare har svårt att förklara hur man budgeterar i en kommun har man själva erkänt. Men uppenbarligen handlar svårigheterna inte bara om att förklara utan sträcker sig betydligt längre än så.

När man nu ser vart åt det lutar, och därtill har i minnet diskussionerna i kommunfullmäktige 17/6 angående fastställandet av budgetramarna inför 2015, vågar man nog påstå att det ramförslag som var mest verklighetsförankrat är det som Långshyttepartiet lade fram, med bl.a. mer pengar till såväl Bildningsnämnd (+7,6 mkr) som till Omsorgsnämnd. Det hela bekräftas också senare av Bildningsnämndens ordförande (S) när hon konstaterar att Skolan i Hedemora pallar inte budgetramen för 2015. ”Vi har skurit ner så mycket det går, men vi ligger fortfarande fem miljoner över.”

Att år efter år utsätta en verksamhet som skolan för besparingskampanjer som slår mot läromedelsanskaffning, lokaler och utrustning men framförallt mot lärartätheten drabbar våra barn och unga. En kategori vi bör värna om och ge de bästa förutsättningar inför framtiden.

Orsakerna till den utveckling vi sett/ser är naturligtvis flera men man kommer inte ifrån att orealistiska budgetramar också spelar en betydande roll. Orealistiska budgetramar som inte är förankrade i verksamheternas verklighet resulterar i brandkårsutryckningar och panikåtgärder i kostnadsreducerande syfte och skapar oro och olust i verksamheten. Blir hämmande för utvecklingen.

Vad vi i Hedemora nu behöver är en bred diskussion om vår skola, också satt i ett större sammanhang som kommunens attraktionskraft på gamla och nya invånare, och utifrån denna diskussion upprätta en strukturplan över ”vår framtida skola”. Med strukturplanen som grund bygga den skola vi vill ha och under tiden måste vi ge skolan arbetsro och tillföra nödvändiga resurser. Det handlar som så ofta om att ha ett helhetsperspektiv!

Samma sak gäller för Omsorgen!

När nu i december Hedemoras Budget för 2015 ska fastställas i kommunfullmäktige måste Skola och Omsorg tillföras nödvändiga resurser (dito verklighetsförankrade) även om detta medför att allokering av resurser till andra verksamheter måste minskas.

Budget är ingen sifferlek, Budget är avsett att vara ett styrinstrument!

Hedemora behöver en Budget värd namnet!

 Per

Vad styr besluten ?

När tvättmaskinen i Långshyttans sporthall gick sönder och behövde ersättas med en ny för 37,000 kr så blev det nobben från kommunalrådet (S). Tvättmaskinen var visserligen kommunens egendom men man var ändå inte villig att byta ut den mot en ny. Man hade inte råd med 37,000 kr var budskapet.  Det var först efter många turer och när det stod klart att en privat finansiär var villig att ta halva kostnaden, om kommunen tog den resterande delen, som kommunledningen beslöt att själva införskaffa en ny tvättmaskin. Nog finns det anledning att fundera över vad som styr besluten.

Stiftelsen Brunnsjöberget har nu ansökt om bidrag hos bildningsnämnden för att byta ut den gamla uttjänta pistmaskinen mot en bättre begagnad. Den som är aktuell är i gott skick och kostar 500,000 kr. Att bildningsnämnden inte har några 500,000 kr att bidra med torde stå klart men uppenbarligen har Kommunstyrelsen. Kommunen kommer enl kommunalråden att investera i en pistmaskin för 500,000 kr och låta Stiftelsen förfoga över den genom ett nyttjanderättsavtal. Nu har man tydligen råd.

Jag missunnar inte Centralortens invånare att ta en tur i skidspåren men nog finns det anledning att fundera över vad som styr besluten.

När Omsorgsnämnden tog beslut om att lägga ned gruppboendet Verkstadsgatan lade fyra ledamöter ned sina röster varav nämndens ordförande var en. När nämndens ordförande, sedan många år, lägger ned sin röst och uttalar; Jag upplever att man kanske inte utrett det här ordentligt. Även om allt verkar uttömt, kanske det finns en annan lösning. Att lägga ned min röst var en markering. Jag tyckte inte beslutet var riktigt smakligt, finns all anledning att fundera över vad som styr besluten.

Det finns säkert ett antal medborgare/föreningar som under de senaste mandatperioderna mötts av ”kalla handen” då man hos kommunledningen äskat bidrag, som har anledning att fundera över vad som styr besluten. Medborgare som sätter av tid och pengar för att hålla fritidsverksamheterna i gång eller som engagerat värnar om de svaga och utsatta i samhället.

Vinnare eller Förlorare? Det beror på….!

Per

Vi har sett Elefanterna dansa…

2014 års budget ska ge kommunen överskott” så löd rubriken till artikeln i ”Södran” 2013-11-04 där två väldigt nöjda kommunalråd (S och C) berättade om det budgetförslag som Hedemora kommuns politiska majoritet arbetat fram.  ”Vi har fått till en positiv budget för 2014 säger kommunalrådet(S) och han får medhåll av kommunalrådet (C) ; Ja, vi kommer att få ett rejält överskott vid årets slut, 11,5 miljoner kronor minus några justeringar”.  Man berömmer förvaltningarnas arbete att hålla kostnaderna nere och säger samstämmigt ”från och med nu ska de (förvaltningarna) få budgetar som bättre motsvarar verksamhetens utgifter”.

I ”Södrans” nyårsintervju, 2014-01-09, av Hedemoras kommunalråd (S) framgår att han spår ljusare tider för kommunen. 2013 var året då motvinden stillnade och nu ser det faktiskt ljusare ut än på länge konstaterar kommunalrådet. Det nya skatteutjämningssystemet som ger kommunen c:a 20 miljoner extra är ljuset men också att det känns stabilare på många områden i kommunen där bla. vård- och omsorg har gjort ett jättejobb för att rätta till sitt underskott.

Nu pekar prognosen mot ett underskott för kommunen på -10 mkr och för förvaltningarna ett överskridande av budget med -21 mkr. Vård- och omsorg som gjort ett jättejobb för att rätta till sitt underskott ser ut att gå drygt 9 mkr back, och Bildningsnämnden med drygt 10 mkr back.  Ljusare tider????? Snarare lägrar sig mörkret allt djupare över Hedemora kommun!

I ”Södran”, 2014-10-03, uttrycker omsorgsnämndens ordförande att ”det ser ut att bli fortsatt tufft för omsorgsnämnden i Hedemora. Årets prognos visar 9,4 miljoner kronor back och nästa år ser ut att gå i samma spår.” Han tillägger ” det är ingen stark budgetram vi tilldelats. Med tanke på hur det sett ut på senare år, finns risk att underskottet kommer att öka”.

Ja, nu vet vi hur väl förankrad och avstämd budgetramarna var i verksamheternas verklighet och vilket värde det låg i de båda kommunalrådens (S och C) samstämmiga uttalande; ”från och med nu ska de (förvaltningarna) få budgetar som bättre motsvarar verksamhetens utgifter”. Uttalandet bekräftar det vi sedan länge redan insett att tidigare budgetramar inte motsvarat verksamheternas behov. Att kommunens ekonomi under senare år ”räddats” av extrapengar från LSS och AMF är väl känt, och utan dessa hade verkligheten varit en helt annan. Det anmärkningsvärdiga är att trots de extra c:a 20 mkr som det nya skatteutjämningssystemet ger, kommunen förväntas göra ett underskott på -10 mkr och förvaltningarna överskrida budgetramarna med -21 mkr. Rimmar dåligt med kommunalrådens stolta uttalanden; ” Vi har fått till en positiv budget för 2014” och ”vi kommer att få ett rejält överskott vid årets slut, 11,5 miljoner kronor minus några justeringar”. Det är uppenbart att det är/var en hel del justeringar som tillkom!

Studerar man det budgetförslag som majoriteten nu lagt för 2015, och som fullmäktige så här långt antagit och som förvaltningarna har att rätta sig efter i det pågående budgetarbetet, kan man bara instämma i Omsorgsnämndens ordförandes understatement; Årets prognos visar 9,4 miljoner kronor back och nästa år ser ut att gå i samma spår” och ” det är ingen stark budgetram vi tilldelats. Med tanke på hur det sett ut på senare år, finns risk att underskottet kommer att öka”. Historien kommer att upprepa sig inte bara för Omsorgsnämnden utan lika säkert för Bildningsnämnden och inte bara dessa.

I sitt öppna brev till Allan Mattssson inför valet skrev majoritetens företrädare med hänvisning till budgetdiskussionerna inför 2015 bla. ”10 mkr i överskott på en total budget på 861 mkr är ett mycket litet överskott att möta oväntade och oönskade händelser med under ett helt år. Men vi är nöjda med att i alla fall kunna redovisa ett överskott”. Att budgetera ett överskott på 10 mkr är ingen svårighet. Det klarar vi alla, om vi inte bryr oss om hur verkligheten ser ut. Att redovisa ett överskott vid årets slut är något helt annat. Det framgår om inte annat av ovanstående.

Nöjd eller inte! Verkligheten kommer alltid, förr eller senare, i fatt den som drömmer och skönmålar. För medborgarna i Hedemora vore det bättre med en kommunledning som är förankrad i verkligheten, agerar därefter och lever upp till det man säger i sitt öppna brev till Allan Mattsson ; ” För att leda en trygg och välmående kommun behövs ansvarstagande, långsiktighet, ekonomisk balans och att man ibland fattar svåra beslut”.

Fagra ord men verkligheten vittnar om något helt annat!

Per